ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.สาธารณสุขออกประกาศห้ามขรก.เรี่ยไร-จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา


 


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ลงนามออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 ต.ค. 2559   เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่พ. ศ. 2560
 
โดยหนังสือระบุว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่ใกล้เข้ามานี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการ    

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงลดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

กระทรวงสาธารณสุขจึงส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการโดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พ. ศ. 2560 ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ อีกสถานหนึ่ง ดังนี้
          
ในกรณีแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บังคับบัญชาด้วย   

การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด   จึงประกาศเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการฝ่าฝืนคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 30 ต.ค. 2559 เวลา : 09:12:27

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 4:28 am