ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลเผย 'ความภูมิใจในความเป็นคนไทย' ได้เกิดในรัชกาลที่ 9


 


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 59 ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,144 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. พบว่าความภูมิใจในความเป็นคนไทย เมื่อนึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มขึ้นมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 97.3 เพราะได้เกิดในรัชกาลที่ 9 ทรงงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคนทั้งประเทศ ไม่แบ่งแยก ได้เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดี ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี นานาประเทศยกย่องสรรเสริญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนทั้งประเทศ เป็นต้น
         
เมื่อถามถึงคำขอเพื่อคนไทยและเพื่อประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบุขอให้คนไทยรักกัน ช่วยกันทำดีเพื่อพ่อ ขอพระบารมีคุ้มครอง รองลงมาคือร้อยละ 91.5 ขอให้เศรษฐกิจดี ชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้น ร้อยละ 86.2 ขอให้ครอบครัวมีความสุข ร้อยละ 84.1 ขอให้มีความเจริญก้าวหน้า ร้อยละ 75.92 ขอให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ร้อยละ 74.7 ขอให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ ร้อยละ 71.3 ขอให้ทุกคนพ้นอันตรายทั้งปวง และร้อยละ 41.5 ขอให้ทุกคนอดทน ขยันหมั่นเพียร และประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นต้น
          
เมื่อถามถึงความตั้งใจจะยึดถือปฏิบัติ “ทำดีเพื่อพ่อ” พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.5 ระบุ ตั้งใจจะรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบันฯ รองลงมาคือ ร้อยละ 62.8 จะช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน ร้อยละ 61.4 จะทำจิตอาสา ร้อยละ 58.9 จะกตัญญู ร้อยละ 57.2 จะขยันหมั่นเพียร ร้อยละ 53.1 จะมีวินัย ร้อยละ 52.0 จะรับผิดชอบ ร้อยละ 50.6 จะมีสติสัมปชัญญะ ร้อยละ 47.8 จะประหยัด และร้อยละ 45.5 จะเสียสละ และให้อภัย ตามลำดับ
          

ที่น่าสนใจคือ ระดับความภูมิใจโดยรวมที่เกิดเป็นคนไทย เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ความภูมิใจโดยรวมที่เกิดเป็นคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.41 คะแนน และเมื่อถามถึงความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.2 ระบุชีวิตยังทุกข์และเดือดร้อน แต่ขออดทนสู้ต่อไป ยึดมั่นคำสอนของพ่อ รองลงมาคือ ร้อยละ 34.5 ระบุ ชีวิตมีความสุข อยู่ได้ทุกสถานการณ์ และร้อยละ 4.3 ระบุชีวิตมีความทุกข์และเดือดร้อนมากเกินกว่าจะอดทนต่อไปได้

 

บันทึกโดย : วันที่ : 30 ต.ค. 2559 เวลา : 12:03:21

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 5:23 am