ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ขยายเวลาผู้ป่วย-ผู้ติดตามจากกลุ่มประเทศ CLMV และจีน อยู่ในไทยไม่เกิน90วัน


 

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.(1 พ.ย.59) อนุมัติหลักการการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยเป็น 90 วัน   สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน  สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV  และสาธารณรัฐประชาชนจีน   ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เสนอ  และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกประกาศเพื่อให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  
สาระสำคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. ปัจจุบันรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยกรณีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (Passport) ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังนี้ จีน พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน (Visa on arrival) กัมพูชาและเมียนมา พำนักไม่เกิน 14 วัน (ยกเว้นการตรวจลงตรา) เวียดนามและ สปป. ลาว พำนักไม่เกิน 30 วัน (ยกเว้นการตรวจลงตรา) 
กรณีขอตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือต้องการขยายเวลาพำนักต่อ ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว รหัส MT (Medical Treatment) ระยะเวลาพำนักครั้งละไม่เกิน 60 วัน หรือประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant Visa) ภายใต้รหัส O ระยะเวลาพำนักครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม คือการขอยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว และผู้ติดตามรวมไม่เกิน 4 คน แบบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลเท่านั้น โดยมีระยะเวลาพำนักครั้งละไม่เกิน 90 วัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง และสามารถขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี 
กรณีขออยู่ต่อใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรตาม ข้อ 2 ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เหตุแห่งความจำเป็น ข้อ 2.25 กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยมีหลักเกณฑ์                การพิจารณา ดังนี้
1.1 ได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา โดยปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วย ระยะเวลาในการรักษา และความเห็นของแพทย์ผู้รักษาว่าอาการป่วยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
1.2 กรณีดูแลผู้ป่วยต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล
1.3 ผู้ดูแลผู้ป่วย นอกจากบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หริบุตรของคู่สมรสแล้วให้อนุญาตได้อีกไม่เกิน 1 คนโดยยื่นขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้มีการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มประเทศดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                  ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ย. 2559 เวลา : 18:53:16

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 6:35 am