ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เว้นภาษีนิติบุคคลให้ผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องรูดบัตรหนุนอี-เพย์เมนต์


 


เมื่อ 1 พ.ย. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 พ.ย.  มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ               ต่อไปได้
          
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพกรประกาศกำหนด

"เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการกระจายการติดตั้งและใช้เครื่อง EDC ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชำระเงินจากการชำระด้วยเงินสดไปเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของประเทศลดลง และทำให้มีศักยภาพการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย" นายกอบศักดิ์กล่าว

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 07:25:01

06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 5:00 am