ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เนคเทคร่วมมือเครดิตบูโรสืบสานแนวพระราชดำริทำวิจัยเพื่อสาธารณะ


 


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ”โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคกล่าวว่า เครดิตบูโรเป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากทั้งสถาบันการเงินและ Non-Bank ที่เป็นสมาชิกขององค์กรกลาง จะทำหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ให้สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปให้เข้ามาดูได้ว่ารายละเอียด สินเชื่อ หรือบัตรเครดิต  ซึ่งเครดิตบูโรยินดีที่จะนำส่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประโยชน์ในการให้ เนคเทคนำมาจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน และธุรกิจของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
 
 

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ องค์ที่ว่า “...การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นนั้น จะต้องทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม นอกจากตนเองด้วย ยิ่งทำได้กว้างขวางได้เท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เพราะประโยชน์ที่ถูกต้องแท้จริงในโลก มีสองประการคู่กันเสมอ คือ ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม คนที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว จัดว่าเป็นคนไม่สามารถแท้ ซึ่งใครๆ ก็ตามจะไม่สรรเสริญ ขอให้พยายามร่วมกันทำตัวทำงานให้ดังที่กล่าว ผลดีที่ทุกคนมุ่งประสงค์ จะเกิดแก่ชาติบ้านเมืองของเราได้มากมายเกินกว่าที่คาดคิด...” เมื่อได้รับการติดต่อจากเนคเทคถึงความร่วมมือดังกล่าวจึงตอบรับทันที เนื่องจากเนคเทคเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  มีความสามารถการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประเทศไทยและประชาชน อีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติและในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครดิตบูโรมีฐานข้อมูลเชิงสถิติอันมีค่าและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การนำเอาข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติทั้งสำหรับงานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงเทคนิคและสำหรับการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนและธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นการตอบโจทย์อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป
 

สำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ได้รับความร่วมมือจากเครดิตบูโรในด้านข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้สินเชื่อของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จำนวนกว่า 93 ราย มีจำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลธรรมดา 89.62 ล้านบัญชี บัญชีสินเชื่อนิติบุคคล 3.76 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

 
 
(ในภาพ) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ  ดร.กัลยา อุดมวิทิต (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดย นายสุรพล โอภาสเสถียร (กลางขวา) ผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเร็วๆ นี้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 10:25:28

18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 6:20 pm