ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ในสังกัด พม. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว


 


วันนี้ (2 พ.ย. 59) เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 รวม 6 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็ก และเยาวชน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2559 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ซึ่งเหตุผลสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯนั้น ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งปัจจุบัน และอนาคตต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 15:47:22

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 1:49 am