ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.แรงงานย้ำสปส. ต้อง Zero Corruption เพิ่มสิทธิประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำ


 


รมว.แรงงาน ย้ำ สปส. ต้อง Zero Corruption เพิ่มสิทธิประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักดำเนินชีวิต

รมว.แรงงาน เน้นย้ำ ให้ สปส. ปรับบทบาทองค์กรให้มีความโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Corruption) พร้อมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม วันนี้ (2 พ.ย. 59) โดยกล่าวว่า "สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ต้องปรับบทบาทองค์กรให้มีความโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงานประกันสังคมต้องเป็น Zero Corruption อย่างแท้จริงในปี 2562 เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื่อถือและไว้วางใจ พร้อมสร้างจิตสำนึก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้รับทราบ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีดัชนีชี้วัดความโปร่งใสอย่างชัดเจน มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่   ทุกระดับในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยบริหารการลงทุน ให้มีความคล่องตัว รองรับการลงทุนที่หลากหลายและซับซ้อนอย่างมืออาชีพ ในปี 2560 เพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนให้สูงขึ้น เสริมสร้างเสถียรภาพแก่กองทุนให้เพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม? นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการให้บริการ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนไปยังกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการ เร่งรัดติดตามการแก้ไขกฎหมาย การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันที่ยั่งยืน มีเงินเพียงพอต่อการครองชีพในยามเกษียณ ครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า "อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอเน้นย้ำ คือ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ต้องมีการปรับปรุงให้เข้าถึงผู้ประกันตนโดยเร็ว และเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร โดยสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันสังคมของไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา มีการวิเคราะห์และประเมินข่าวสาร เพื่อปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่สามารถวัดผลเชิงสัมฤทธิ์ได้ โดยต้องนำไปแปลงเป็นแผนงาน และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีกำหนดระยะเวลา เป้าหมาย ที่สำคัญต้องมีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นผลสำเร็จว่ามีประโยชน์และเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานในอนาคต มีประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ตลอดจนขอให้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงาน พร้อมเชิญชวนและเผยแพร่เป็นแนวทางให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับทราบและน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ต่อไปด้วย"
 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 18:14:15

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 2:07 am