ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธนารักษ์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อปท.เตรียมความพร้อมจัดทำฐานภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 


ด้วยนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล มีแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จากกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ซึ่งการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีการปรับปรุงภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และกระจายอำนาจการบริหารลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของกรมธนารักษ์เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อนำไปเป็นฐานในการคำนวณภาษีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
   
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสำหรับเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง โดยจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความรู้ และความเข้าใจในการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมต่อประชาชน 

การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดขึ้นจำนวน 34 รุ่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,850 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน สำหรับการฝึกอบรมฯ ในรุ่นนี้ มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จำนวน 480 คน 

LastUpdate 03/11/2559 15:11:50 โดย : Admin

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 7:21 am