ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มติ สนช.เลือก 'ผาณิต - ปรีชา'นั่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ


 
เมื่อ 3 พ.ย.  ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 36(3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ) โดยหลังจากที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ,นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และอดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ,พล.ท.หญิงดวงกมล สุคนทรัพย์ อดีตตุลาการศาลทหาร และนายวรสิทธิ โรจนพานิช อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมลับแล้ว 
 
จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเลือก   นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ และนายปรีชา ชวลิตธำรง ด้วยคะแนน 171 และ 136 เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 พ.ย. 2559 เวลา : 16:12:11

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 3:40 am