ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 พ.ย. นี้


 


บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,880 ล้านบาท

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นี้ โดย FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ภายใต้ชื่อ “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท” ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น International Brand รวมไปถึงสินค้าบริโภคของโครงการหลวง และสินค้าเกษตร OTOP ที่วางจำหน่ายอยู่ในร้าน “ต้นกล้า”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เซฟ นาว จำกัด โดยถือเป็นแบรนด์รอง ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า เน้นกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง

FN มีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 250 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อบุคคลทั่วไป  ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของ FN ในราคาหุ้นละ 3.88 บาท เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 มีมูลค่าระดมทุนรวม 970 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนของบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายสาขาใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิม ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจต่อไป

 
หลัง IPO FN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายปรีชา ส่งวัฒนา ถือหุ้น 31.50% กลุ่มนายสมชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้น 19.50% และนายวราชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้น 14.25% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 32.33 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 115.75 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ย. 2559 เวลา : 17:04:56

29-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 29, 2023, 11:49 pm