ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เร่งบริหารจัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย หลังจากค.ร.ม. มีมติ เห็นชอบในหลักการกำหนด ให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฎิบัติตามมาตรการการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลี ต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ในประเทศอัตราส่วน 1:3 (นำเข้าข้าวสาลี 100 ตัน รับซื้อข้าวโพดในประเทศ 300 ตัน) โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีนำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้อง       ขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ นั้น

ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม. โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน มาประชุมหารือกันในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องสัดส่วน เพื่อเร่งให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ติดคิวที่ผู้ประกอบการข้าวโพดต้องรอคิวนำสินค้าไปขายให้กับ โรงงานอาหารสัตว์ ขณะนี้สถานการณ์ได้รับการแก้ไข และผ่อนคลายลงแล้ว  ทำให้มีการรับซื้อเพิ่ม  มากขึ้น และแนวโน้มการซื้อขายมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้ติดตามและดำเนินการอย่าง   ใกล้ชิดต่อไป  

สำหรับประเด็นข่าวที่ว่ากระทรวงพาณิชย์ลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลีจากร้อยละ 27 มาเป็นร้อยละ 0 ทำให้เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดขาดทุนนั้น ในข้อเท็จจริงของการลดอัตราภาษีดังกล่าวเกิดขึ้นตามมติ ที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ ปี 2549 ตามข้อเสนอของสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง โดยได้เสนอให้มีการปรับลดอัตราอากรขาเข้าของปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศให้เหลือร้อยละ 0 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดภาษีข้าวสาลี ตามนโยบายโครงสร้างภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถแข่งขันได้

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 พ.ย. 2559 เวลา : 07:23:13

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 4:28 am