ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แบงก์ชาติ -ก.ท่องเที่ยว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลท่องเที่ยว


 

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลท่องเที่ยว ระหว่าง ธปท. กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เพื่อส่งเสริมการจัดทำและการใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนตามข้อตกลงนี้ เป็นข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การพักแรม ค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า และบทวิเคราะห์หรือผลการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยว โดยทั้งสองหน่วยงานมีกาหนดเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำทุกเดือน

ความร่วมมือด้านข้อมูลท่องเที่ยวที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวของทั้งสองหน่วยงานเป็นประจำ และมีการนำข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อวิเคราะห์และติดตามภาวการณ์ท่องเที่ยวได้รอบด้านและทันการณ์ สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึกข้อตกลงฯ ข้างต้น มีข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใด ๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวม เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ย. 2559 เวลา : 18:40:36

11-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 11, 2020, 3:33 am