ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อประกวดแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


 


เมื่อ 16 พ.ย.  นายจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้แถลงข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อประกวดแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโซนเอและโซนบี พื้นที่ก่อสร้าง   1 ล้านตารางเมตรเศษ บนที่ดินกว่า 300  ไร่ และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยใช้วีธีระดมทุนโดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540  ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณในการก่อสร้างจากรัฐบาล   และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นที่ปฏิบัติราชการของส่วนราชการกว่า 40 หน่วยงาน    ประกอบด้วยอาคารศาลปกครอง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี)  มีผู้ปฏิบัติราชการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า  18,000 คน และผู้มาติดต่อส่วนราชการกว่า 5,500 คนต่อวัน

สำหรับพื้นที่ส่วนขยายโซนซี  มีจำนวน 81 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการส่วนต่อขยายสำหรับเป็นที่ปฏิบัติราชการของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 400,000 ตารางเมตร   โดยได้กำหนดแผนการก่อสร้างภายในปี 2562  และมีแผนพัฒนาให้เป็นอาคารศูนย์ราชการอาคารเดียว ขนาดใหญ่ มีความโดดเด่น สง่างาม  สะดวกเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ และการติดต่อของประชาชน และอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เปิดโล่งเขียวยั่งยืน มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพื้นที่ศูนย์ราชการเดิม (โซนเอและโซนบี) และสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย โดยมีพื้นที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3,300 คัน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

ในอนาคตอันใกล้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้จะเป็นเส้นทางผ่านของรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีชมพู อีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนกำแพงเพชร 6   (ถนนหมายเลข 8)  และเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต และมีหน่วยงานที่สนใจใช้พื้นที่โซนซี แล้วประมาณ 7 หน่วยงานประมาณจำนวนพื้นที่กว่า 2 แสนตารางเมตร เช่น อัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ราชบัณฑิตสถาน เป็นต้น  

คุณสมบัติผู้เสนอแบบ
ผู้สนใจต้องเป็นนิติบุคคลหรือรวมเป็นกลุ่มนิติบุคคลโดยมีนิติบุคคลหลัก (Lead Firm ) จดทะเบียนในประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ล้านบาทและมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรวิชาชีพทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร มีผลงานการออกแบบ อาคารสำนักงาน ที่เป็นอาคารสูงและเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย 3 (สาม) โครงการ

การรับรายละเอียดและข้อกำหนด
ผู้สนใจสามารถรับเอกสารรายละเอียดและข้อกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาทำการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพลจักร  นิกาญจน์กูล หรือคุณวัชรินทร์ เสดสีกาง โทรศัพท์ 06 2592 5729,  06 2592 7933 โทรสาร 0 2143 8890  หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.dad.co.th

สถานที่รับรายละเอียดและข้อกำหนด
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2142 2203 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ย. 2559 เวลา : 16:11:00

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 3:20 pm