ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'บิ๊กป้อม' ประชุม รมว.กห.อาเซียน - ญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 


พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกห.กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อ 16 พ.ย.59 หลังการประชุมรมว.กห.อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ได้มีการประชุมรมว.กห.อาเซียน - ญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ โดย นางโทโมมิ อินาดะ รมว.กห.ได้กล่าวต่อที่ประชุม ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต่อจากนั้น นาง โทโมมิ ฯ รมว.กห.ญี่ปุ่นได้กล่าวถึง พัฒนาการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนที่มีมายาวนาน ผ่านกลไกทวิภาคีและพหุภาคี จนขยายสู่ความร่วมมือรมว.กห.อาเซียน - ญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย. 1) การส่งเสริมกฎหมายและระเบียบสากลในน่านน้ำและในอากาศ 2)การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและอากาศ 3) การพัฒนาขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่สลับซับซ้อน

โดยจะร่วมกับอาเซียน สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแก้ปัญหาของภูมิภาค ร่วมมือเพื่อตอบสนองอาเซียนโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ สนับสนุนการช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ. รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือทางทะเล โดยยึดหลักกฎหมาย ไม่ใช้กำลังทหาร ขณะเดียวกันก็เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อดูแลความร่วมมือระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์ และพร้อมที่จะร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ที่ประชุมอาเซียน ชื่นชมญี่ปุ่น ที่มีส่วนสำคัญในบทบาทช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี โดยเห็นพ้องกันว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันและการดำรงบทบาทความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ความสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบสากล ความสำคัญของกลไกการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด จะช่วยเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยทางทะเลและการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงร่วมกัน

ขณะเดียวกัน การฝึกร่วมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี จะทำให้การรับมือกับภัยพิบัติร่วมกัน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ. พร้อมทั้งขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในความร่วมมือและการฝึกทางการแพทย์ทหาร และการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อมนุษยธรรมที่ผ่านมา รวมทั้งขอความร่วมมือญี่ปุ่นสนับสนุนอาเซียน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนด้านเทคโนโลยี ด้านไซเบอร์ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรักษาสันติภาพ

พล.อ.ประวิตรฯ รองนรม.และรมว.กห.ได้กล่าวขอบคุณ นาง โทโมมิฯ ที่กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งชื่นชมนโยบายเชิงรุกเพื่อสันติภาพของญี่ปุ่น บนพื้นฐานหลักกฎหมายและการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ โดยขอให้ญี่ปุ่นได้พิจารณานำศักยภาพมาสนับสนุนอาเซียน เพื่อความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคร่วมกัน
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 15:05:58

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 4:29 am