ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
NOK ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบ. Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. เหลือ 15% จาก 25%


 


นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน  บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (NOK) แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา Joint Venture Agreement ที่บริษัทได้เข้าทำกับ Scoot Pte. Ltd. และ VaultPAD Ventures Limited (เดิม TOD Holdings Limited) บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. จากเดิมร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 โดยการโอนขายหุ้นสามัญให้แก่ 2 สายการบินพันธมิตร ได้แก่ ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air, Inc. ซึ่งเข้าลงทุนในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สายการบินผู้ถือหุ้นทุกรายมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามสัญญาร่วมทุนระหว่างกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

บริษัทได้โอนขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ปัจจุบันในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ให้แก่ ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air, Inc. เป็นจำนวน 168,750 หุ้นให้แก่สองสายการบินพันธมิตรดังกล่าวในจำนวนที่เท่ากัน โดยทั้ง ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air, Inc. ชำระเงินให้กับบริษัทในรูปของเงินดอลลาร์สิงค์โปร์ คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อเสร็จสิ้นการโอนหุ้นแล้วโครงสร้างการถือหุ้นจะเป็นดังนี้
บริษัท   15%  ,Scoot Pte. Ltd. 15% ,ANA Holdings, Inc. 15% ,Cebu Air, Inc. 15%  และ VaultPAD Ventures Limited 40%
 
 

LastUpdate 17/11/2559 21:06:16 โดย : Admin

26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 4:50 am