ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ยืนยันฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง


 


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่า “ฐานะการคลังของรัฐบาล ยังมีความเข้มแข็ง เพียงพอ และเอื้อต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต่อไป”

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ที่เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ถือเป็นแนวโน้มปกติเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ และยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและสามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไป โดยมีระดับเงินคงคลังจำนวน 235,805 ล้านบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก การเร่งรัดและดำเนินมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณซึ่งสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจำนวน 62,775 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 15.5 ของวงเงินงบประมาณและสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนถึงร้อยละ 6.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงถึง 62,586 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนตุลาคม 2559 สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 16,054 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 และสูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 22.8

นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีงบประมาณของทุกปี ยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีการนำส่งรายได้จากภาษีหลักสำคัญ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงการคลังจะได้ดำเนินการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดในมือให้เพียงพอต่อระดับการใช้จ่ายตามแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการติดตามสถานะการคลังและการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ย. 2559 เวลา : 08:45:54

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 8:57 am