ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
PTT ปรับโครงสร้างธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวบริหารจัดการ -โอนธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR


 


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้(18 พ.ย.)ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด และการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited,PTTOR)

รวมทั้งการให้ PTTOR เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่มปตท. ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก และแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเบื้องต้นของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (การปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.) และเห็นชอบให้ ปตท .นำเสนอการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.ดังกล่าว ต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  คณะรัฐมนตรี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การปรับโครงสร้างธุรกิจ ปตท.ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความชัดเจน โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในสายตาสาธารณชน อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยธุรกิจน้ำมันมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นได้ทันท่วงที 

ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ PTTOR จะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการประกอบธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในอนาคต โดยมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำเนินการกระจายหุ้นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของบริษัทฯ ผ่านการลงทุนในหุ้นของ PTTOR
          
โดยรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของPTTOR นั้น เมื่อบริษัทฯ กำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้น IPO ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTOR โดย ปตท. และหน่วยงานของรัฐมีนโยบายจะถือหุ้นใน PTTOR ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นของPTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง บริษัทฯ จะกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำใน PTTOR ที่อย่างน้อยร้อยละ45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯและ PTTOR จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของ PTTOR ในการ IPO จะกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ย. 2559 เวลา : 15:00:08

26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 4:46 am