ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.-พาณิชย์ประชุมด่วนผู้ว่าฯผ่านระบบ Video Conference แจงแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ


 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

วันนี้ (22 พ.ย.59) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรตามมติคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ได้ออกมาตรการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

โดยในวาระแรกกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งประเด็นการติดตามงานที่ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยในการดำเนินการอย่างใกล้ชิดใน 5 ประเด็น คือ 1. การให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยขอให้จังหวัดกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและขอให้นายอำเภอและคณะกรรมการในระดับพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของสถานที่ที่รับซื้อข้าว โดยเฉพาะโรงสี เครื่องชั่ง การปิดป้ายแสดงราคาและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ขอให้จังหวัดช่วยบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ หรือราคาค่ารถเกี่ยวที่ปรับตัวสูงขึ้น ในกรณีที่เกิดปัญหาให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ใกล้เคียง หรือชมรมรถเกี่ยวข้าวแห่งประเทศไทยเข้าช่วยเหลือได้ 3. โครงการนาแปลงใหญ่ขอให้ติดตามการดำเนินงานและให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. โครงการชดเชยดอกเบี้ยโรงสีขอให้ตรวจสอบสต๊อกของผู้ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ 5. ขอให้จังหวัดที่มีพื้นติดชายแดนเข้มงวดกวดขันการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดซึ่งอาจจะกระทบกับราคาข้าวในประเท

จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกของ "คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด"  ในการตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายข้าว สถานที่รับซื้อ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และเน้นย้ำให้นายอำเภอใช้เวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงแนวทางและมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลที่มีออกมาหลายมาตรการ เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (ธ.ก.ส.) การช่วยเหลือเงินชดเชยชาวนาที่ประสบภัยน้ำท่วม โครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรการอื่นๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำไปชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างถูกต้อง กว้างขวางและทั่วถึง ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนที่หลายจังหวัดได้ช่วยชาวนาให้นำข้าวมาขายโดยตรงอยู่ในขณะนี้ ย้ำว่าต้องเป็นการซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาและเป็นข้าวในฤดูการผลิตนี้เพื่อให้การช่วยเหลือตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอได้เป็นผู้นำในการแปรเปลี่ยนความโศกเศร้าอาดูรให้เป็นพลังในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 พ.ย. 2559 เวลา : 19:48:24

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:58 am