ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ส.อ.ท.เผย ต.ค.59 ผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน 2.59 %


 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2559 ดังต่อไปนี้
         
การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2559 มีทั้งสิ้น 161,105 คัน โดยลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 2.59 เนื่องจากผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 24.91 และลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 6.91 
         
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,637,841 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 2.55
         
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 67,211 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 12.1 จากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
         
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 มีจำนวน 685,418 คัน เท่ากับร้อยละ 41.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.43
         
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2559 ไม่มียอดผลิต ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 100 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 158 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 60.99
         
รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 93,894 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.92 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 952,265 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 0.59
         
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 90,982 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 11.63 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง ร้อยละ 24.91 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 927,923 คัน เท่ากับร้อยละ 56.66 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 0.49 โดยแบ่งเป็น
         
รถกระบะบรรทุก 350,280 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 1.63
          รถกระบะดับเบิลแค็บ 413,586 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.4
          รถกระบะ PPV 164,057 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 55.16
          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 2,912 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 19 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 24,342 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 4.91

         
ผลิตเพื่อส่งออก 
         
เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 95,982 คัน เท่ากับร้อยละ 59.58 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 11.14 ส่วนเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 997,321 คัน เท่ากับร้อยละ 60.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.18
         
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อการส่งออก 41,726 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 16.67 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 จำนวน 402,704 คัน เท่ากับร้อยละ 58.75 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 0.85
         
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2559 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 54,256 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 24.91 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 594,617 คัน เท่ากับร้อยละ 64.08 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 4.14 โดยแบ่งเป็น
         
รถกระบะบรรทุก 164,696 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 8.51
รถกระบะดับเบิลแค็บ 321,388 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 14.37
รถกระบะ PPV 108,533 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 67.15

         
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 
         
เดือนตุลาคม 2559 ผลิตได้ 65,123 คัน เท่ากับร้อยละ 40.42 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 13.52 และเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 640,520 คัน เท่ากับร้อยละ 39.11 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 10.9
         
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2559 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 25,485 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.36 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ 282,714 คัน เท่ากับร้อยละ 41.25 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.73
         
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2559 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,726 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 19.6 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 333,306 คัน เท่ากับร้อยละ 35.92 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 9.95 ซึ่งแบ่งเป็น
         
รถกระบะบรรทุก 185,584 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 5.41
 
รถกระบะดับเบิลแค็บ 92,198 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 6.85
รถกระบะ PPV 55,524 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ร้อยละ 36.07

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 พ.ย. 2559 เวลา : 13:15:03

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 3:35 am