ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงรูปแบบหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมให้อ่านง่าย


 


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับรูปแบบ fact sheet และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้อ่านเข้าใจง่าย และอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและประมวลผลได้ (machine readable) เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

การปรับปรุงร่างประกาศในครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นหลักการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนมาปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น โดยผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ ก.ล.ต. เสนอ  ทั้งนี้ มีส่วนที่เพิ่มเติม อาทิ

-            เพิ่มรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยใน fact sheet เช่น อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

-             ให้บริษัทจัดการยื่น fact sheet ในรูปแบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านหรือตีความข้อมูลได้ถูกต้อง (machine readable) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

การปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ก.ล.ต. ในการปรับปรุงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่อผู้ลงทุน ทั้งนี้ คาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทจัดการที่มีความพร้อมสามารถจัดทำหนังสือชี้ชวนแบบใหม่ได้ โดยผ่อนผันให้กองทุนรวมเก่าปรับปรุงหนังสือชี้ชวนให้อยู่ในรูปแบบใหม่ภายในเดือนกันยายนและธันวาคม 2560 แล้วแต่กรณี และกองทุนรวมที่จัดตั้งใหม่หลัง 30 มิถุนายน 2560 ให้จัดทำหนังสือชี้ชวนอยู่ในรูปแบบใหม่เท่านั้น

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing)     จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-9666 หรือทาง e-mail ที่ napaporn@sec.or.th   จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 พ.ย. 2559 เวลา : 14:48:41

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 3:52 am