ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.แรงงานเปิดประชุม CLMVT เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย


 


รมว.แรงงาน เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย เน้นย้ำขจัดผู้กระทำผิดกฎหมายออกไป เพื่อเป็นหลักประกันที่ดีต่อความปลอดภัยและความมั่นคงในอาชีพการงานของแรงงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง ด้านแรงงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT เรื่อง ‘การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย’ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร วันนี้ (28 พ.ย. 59) โดยกล่าวว่า "การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย นั้น  ประเทศไทยได้มีการวางระบบและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยมีความมั่นใจที่จะเดินทางไปทำงาน ในต่าง    ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลบริษัทจัดหางานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม และให้ความสำคัญกับระบบการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ ที่จะเป็นหลักประกันที่ดีต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของคนทำงาน รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ   ซึ่งระบบการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐนี้ หากประเทศสมาชิก CLMVT ได้ร่วมมือกัน จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถขจัดผู้กระทำผิดกฎหมายออกไป ค่าใช้จ่ายจะลดลงและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการปรับระบบการจ้างงานแรงงานย้ายถิ่น โดยกระทรวงแรงงานได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการจ้างงานและระบบคุ้มครองแรงงาน ทั้งการแก้ไขพระราชกำหนดการจ้างงานฯ  เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงาน ขัดหนี้ การหาประโยชน์ด้านแรงงานโดยมิชอบ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ในจังหวัดชายแดน

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยไม่สามารถเกิดขึ้นเฉพาะความพยายามของประเทศผู้รับเท่านั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่าย  ทั้งหน่วยงานรัฐของประเทศผู้รับและประเทศที่ส่งแรงงาน บริษัทจัดหางานเอกชน  นายจ้าง และที่สำคัญผู้ใช้แรงงานจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล  ที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับสภาพการทำงาน และสถานการณ์แวดล้อมในประเทศที่จะไปทำงาน สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ จากการข้ามเขตแดนเพื่อหางานทำโดยผิดกฎหมาย สร้างทัศนคติยึดมั่นต่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แรงงานจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมและชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน   ขณะเดียวกับนายจ้างต้องทำหน้าที่ในการเพิ่มพูนความรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งขจัดอคติต่างๆ ที่มีต่อแรงงาน วิธีการเหล่านี้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยในกลุ่มประเทศ CLMVT

ทั้งนี้ ผลการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ครั้งนี้  จะนำไปสู่พันธกรณีร่วมกันของรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่ม CLMVT และ  รับไปปฏิบัติในการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT     ในครั้งต่อไป"  รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงของประเทศ CLMVT ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต CLMVT ประจำประเทศไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สหภาพยุโรป (EU) มูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) กรมประมง  ศปมผ. กรมเอเชียตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 29 พ.ย. 59 ปลัดกระทรวงของประเทศ CLMVT จะเดินทางไปศึกษาดูงาน   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) และบริษัท ไทยยูเนียน จังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย
 

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 พ.ย. 2559 เวลา : 15:49:01

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 7:16 pm