ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช. เผยผลการประชุมวันนี้ (14 ธ.ค. 2559)


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 ธ.ค. 2559) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนี้ ในกรณีคลื่นความถี่วิทยุของ อสมท บนคลื่นเอฟ.เอ็ม. 105.5 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากยังอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สามารถที่จะมีการใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563 สำหรับในกรณีคลื่นวิทยุในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 21 หน่วยงาน จำนวน 537 คลื่น ให้มีกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นสูงสุดไว้ 5 ปี คือจะครบกำหนดในการที่จะส่งคืนคลื่นในเดือน เม.ย. 2560 แต่หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานใดประสงค์จะคืนคลื่นความถี่ก่อนเดือน เม.ย. 2560 ก็สามารถดำเนินการส่งคืนได้

จากนั้น ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในการแก้ไขร่างฉบับดังกล่าวส่งให้เกิดผลดีขึ้นดังนี้

1. มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการจัดระเบียบสาย

2. ร่นระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีผู้ประกอบการเข้ามาขอใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมจากเดิม 60 วัน ให้เร็วขึ้นเป็น 30 วัน

3. อำนวยความสะดวกในการขอใช้สิทธิโดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสำนักงาน กสทช. กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถยื่นขอดำเนินการที่ใดก็ได้

4. อำนวยความสะดวกในการยื่นขอปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมให้สามารถส่งเอกสารแบบอิเล็คทรอนิกส์ได้เลย

ต่อจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 จำนวน 12 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 72,223,782 บาท ดังนี้

1. โครงการอากาศยานไร้นักบินเพื่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (สำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน) ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วงเงิน 5,788,700 บาท

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 7,276,200 บาท

3. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ (TV white space) ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institude of Tecnology (AIT) วงเงิน 3,784,461.60 บาท

4. โครงการศึกษาวิธีบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วงเงิน 9,570,000 บาท

5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดสัญญาณรบกวนอันมีสาเหตุมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน 8,625,296 บาท

6. โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 9,493,910 บาท

7. โครงการขยายผล NETPIE IoT Platform สภาอุตสาหกรรมของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ วงเงิน 8,788,385.21 บาท

8. โครงการศึกษาเพื่อเสนอแนะการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้มีความฉลาดหรือระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย ของศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงเงิน 2,500,889.60 บาท

9. โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 4,170,860 บาท

10. โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรขนาดเล็กในระดับชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วงเงิน 2,614,300 บาท

11. โครงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วงเงิน 3,143,125 บาท

12. โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 6,467,654.59 บาท


บันทึกโดย : วันที่ : 14 ธ.ค. 2559 เวลา : 17:25:56

08-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2022, 5:02 pm