อสังหาริมทรัพย์
บตท.จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 4,373 ล้านบาท ปี'56


 

 

บตท.เผยผลการดำเนินงานปี 2556(ณ 25 ธันวาคม 2556)สามารถจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 4,373 ล้านบาท เกินเป้าหมายการจัดซื้อสินเชื่อทั้งปีที่ตั้งเป้า 4,000ล้านบาท   

 


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (บตท.) เผยผลการดำเนินงานปี 2556 (ณ 25 ธันวาคม 2556)  สามารถจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 4,373 ล้านบาท  จากเป้าหมายการจัดซื้อสินเชื่อทั้งปี 4,000  ล้านบาท  และออกตราสารหนี้ MBS เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ จำนวน 2,037 ล้านบาท  จากเป้าหมาย2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย พัฒนาตลาดทุนและช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  พร้อมวางมาตรการมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างพึงพอใจ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556  เทียบกับปีก่อน  บตท. มียอดจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 4,373 ล้านบาท จาก 3,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 %  แบ่งเป็นการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่านโครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงินจำนวน273 ล้านบาท  และซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินจำนวน 4,100 ล้านบาทจากเป้าการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2556  จำนวน 4,000  ล้านบาท ด้านการระดมทุนนั้นมีการออกตราสาร MBS จำนวน 2,037  ล้านบาท จาก 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126 %

ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2556 จะมีสินทรัพย์รวมประมาณ 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67% โดยจะมี NPL ประมาณ 3.5 % ของยอดสินเชื่อ และคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 57 ล้านบาท มีการกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 29 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิประมาณ 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 183 % อย่างไรก็ตาม บตท. จะเร่งดำเนินการตามแผนงานการบริหารคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการเกิด NPL ซึ่งจะทำให้ บตท. มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

ในปีนี้ บตท. ได้กำหนดนโยบายและทิศทางมุ่งเน้นการสร้างบทบาทให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของประเทศเปรียบเสมือนเป็น "Social Moving Cylinder" โดยจะดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเติมเต็มระบบการเงิน เร่งพัฒนาบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)  การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Finance Advisor) การค้ำประกันตราสารเพื่อลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน (Credit Enhancer)  และการรับซื้อสินเชื่อและประเมินคุณภาพสินเชื่อ  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย อาทิ  Mortgage Company (สินเชื่อเคหะการ)  Mortgage Insurance (การค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  Reverse Mortgage  (สินเชื่อผู้สูงอายุ) และตราสารการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อเติมเต็มระบบการเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย การสร้างฐานข้อมูลสถิติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ   ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการขยายธุรกรรมให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บตท. ได้วางรากฐานองค์กรให้สอดรับกับกลยุทธ์เริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์กรเสริมความมั่นคงแข็งแกร่ง และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  โดยในปีที่ผ่านมาบตท. ได้จัดงานสัมมนาระดับชาติ "Secondary Mortgage Market Asia Forum 2013"  ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้แบรนด์ "SMC" เป็นที่รู้จักในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์และปรับแบรนด์ให้มีความโดดเด่น  ทันสมัย มุ่งเน้นการเป็นองค์กรมืออาชีพด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญเชื่อมโยงตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ  
 


LastUpdate 27/12/2556 12:37:21 โดย : Admin
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:59 pm