วิทยาศาสตร์
สสวท. รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา เปิดรับถึง 30 พ.ย.นี้


 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 1 อัตรา นักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 1 อัตรา ดูรายละเอียดและสมัครที่ https://recruit.ipst.ac.th สอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0 2392 4021 ต่อ 4258 หรือเฟซบุ๊กฝ่ายทรัพยากรบุคคล สสวท. https://www.facebook.com/people/HROD-IPST/100076784305551/ รับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2566

 
เจ้าหน้าที่ฝ่าย สควค.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปหากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจัดทำแผนงบประมาณทุนการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ  มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 
นักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิศวกรรม-คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป  มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการข้อมูลหรือการพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล Relational Database และการใช้เครื่องมือ Data Analysis Tool หากมีความรู้การใช้ภาษา SQL, PL/SQL, PYTHON, หรือ Power BI โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 

 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่าย พสวท. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านนิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำนิติกรรมสัญญา การบริหารสัญญา การติดตามทวงถามหนี้ การดำเนินคดี รวมทั้งการบังคับคดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากได้รับใบอนุญาตว่าความ หรือเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป

             

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ต.ค. 2566 เวลา : 15:49:39
14-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2024, 8:40 am