ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระหว่างวันที่ 13 - 27 มี.ค. 67


 
ตามที่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 
4 คน จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2567 และตามมาตรา 14 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานคณะหนึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย (1) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 4 คน (2) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน (3) ผู้แทนสภาวิศวกร จำนวน 1 คน (4) ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 1 คน และ (5) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงาน จำนวน 1 คน
 
เพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ
ทำหน้าที่เป็นธุรการในการดำเนินการคัดเลือก จึงขอเชิญชวนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน พร้อมเสนอชื่อบุคคลจำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2567 โดยแนบเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติขององค์กรและผู้แทนองค์กร ตามแบบแนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน และเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติขององค์กรและผู้แทนองค์กรได้ที่ www.erc.or.th และส่งไปยังสำนักงาน กกพ. เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ เขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ” พร้อมส่งทาง E-mail: recruit@erc.or.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 0-2207-3599 ต่อ 744
 
 
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และรายชื่อบุคคลที่องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและคัดเลือกผู้แทนองค์กรเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567 โดยจะปิดประกาศรายชื่อไว้ที่สำนักงาน กกพ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th และแจ้งเป็นหนังสือถึงองค์กรด้วยต่อไป 
 
 
 
สามารถสแกน QR Code
อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มี.ค. 2567 เวลา : 13:24:32
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 6:32 pm