วิทยาศาสตร์
สกสว. ร่วมส่งเสริม "นิด้า" พัฒนาผลงานวิจัยเด่นภายใต้กองทุน ววน. หนุนใช้ เอไอ ช่วย นิด้าโพล สร้างความแม่นยำให้ผลสำรวจ


 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผลักดันงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เร่งลงพื้นที่ติดตามหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกองทุน ววน. โดยชูผลงานวิจัยจากนิด้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทั้งด้านการพัฒนาเมือง การทำธุรกิจโลจิสติกส์ และส่งเสริมใช้เอไอช่วยคัดกรองกลุ่มเป้าหมายหลัก และนิด้าโพล ทำให้ผลสำรวจมีความแม่นยำสูง

 
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. กล่าวว่า สกสว. มีนโยบายผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ อาทิ การขับเคลื่อนกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การทำ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการและงานวิจัย รวมถึงสนับสนุนการจัดตลาดนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ววน. หรือ Site Visit เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุน และสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณนำไปสู่การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน (Past Performance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการวิจัย และประสิทธิภาพการนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย

 
ด้าน ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เป็นสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาของสังคมและสร้างผู้นำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับสากล ผ่านการบริหารจัดการทุน ตั้งแต่ระดับ “ต้นน้ำ” กระบวนการกำหนดกรอบวิจัย วิเคราะห์จากพันธกิจของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาตร์ของ ววน. ระดับ “กลางน้ำ” การติดตามกำหนดให้ผู้วิจัยรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และในระดับ “ปลายน้ำ” เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมมีการประเมินผลการวิจัยโดยผู้ทรวงคุณวุฒิภายนอก

 
 
ทั้งนี้ นิด้า มีผลงานเด่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน. และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการทำวิจัย 4 โครงการ ดังนี้

1. Smart Logistics Lab จากสาขาการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า พัฒนาห้องจำลองสถานการณ์คลังสินค้าจริง เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม coding มาช่วยออกแบบระบบการจัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้า ให้มีความแม่นยำ รวดเร็วตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เพื่อจัดการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) ศูนย์ทดสอบเทคโนโลยีและแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยกลไกการวิจัย ผ่านระบบ IOT สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักพัฒนาเมืองและชุมชน เช่น ระบบความปลอดภัย การจัดระเบียบที่จอดรถ การประหยัดพลังงานในอาคาร เป็นต้น

3. NIDA Hub พื้นที่เรียนรู้สำหรับกระตุ้นกระบวนการออกแบบเชิงความคิด และการทดสอบแนวคิด โดยใช้องค์ความรู้ด้าน AI และระบบอัตโนมัติมาร่วมประยุกต์ใช้ ทั้งการใช้โดรนร่วมกับ AI ในการติดตามบุคคลผ่านการตรวจสอบใบหน้า การใช้ AI ในการเรียนรู้สีของใบพืชเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสัดส่วนของธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม

4. “นิด้าโพล” (NIDA Poll) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ที่ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล (Master Sample) และโปรแกรมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหลัก ทำให้ผลสำรวจมีความแม่นยำสูง

 
 
ทั้งนี้ สกสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มี.ค. 2567 เวลา : 15:30:05
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:19 pm