ข่าวประชาสัมพันธ์
ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO) ขับเคลื่อนแผนงานด้านเทคโนโลยี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 เมษายน 2567


 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO) ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2567

โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวางแผน ออกแบบ จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิจัย ออกแบบสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน ต่าง ๆ อีกทั้งยังสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน - ประกาศ > พนักงาน โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 831 3378 และ 02 831 3578

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เอ๊กซ์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2567 เวลา : 14:30:44
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:15 pm