อสังหาริมทรัพย์
การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที


 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดงและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ณ บริเวณลานกีฬาแฟลต 51-53 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน อาทิ สภาพอาคารดินแดงที่ชำรุด เรื่องการบริหารจัดการขยะ ปัญหายาเสพติด และการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
 

 
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติรับโอนแฟลตดินแดงมาจากกรมประชาสงเคราะห์ในปี 2516 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 60 ปี ทำให้อาคารมีสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติกำลังดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 192 ไร่ จำนวนอาคารพักอาศัยทั้งหมด 11 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 20,292 หน่วย ในจำนวนนี้จะรองรับผู้อยู่อาศัยจากแฟลตดินแดงเดิม 6,546 หน่วย และผู้เช่ารายใหม่ 13,746 หน่วย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2572 ในส่วนอาคารเดิมที่ยังไม่ได้มีการทุบและรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมออกจากพื้นที่ การเคหะแห่งชาติจะเร่งซ่อมแซมอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย โดยจะดำเนินการสำรวจและประเมินแนวทางแก้ไขออกเป็น 2 แนวทาง คือ การฉาบผิวใหม่และการสกัดปูนซีเมนต์ที่ร่อนออกเพื่อป้องกันการหลุดร่วงของชิ้นปูนที่เสื่อมสภาพ

 
ด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง และธนาคารสัจจะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาชุมชนร่วมกัน สามารถลดปริมาณขยะจากต้นทางตั้งแต่ที่บ้านของตนเอง รวมทั้งคัดแยกขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง นำไปสู่การสร้างรายได้เสริมหรือเก็บเป็นเงินสะสมยามฉุกเฉิน และเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกด้วย
 
สำหรับการบริหารจัดการขยะของของตลาดกลางดินแดง การเคหะแห่งชาติได้ประชุมร่วมกับบริษัท ฉัตรชัย บริหารจัดการ จำกัด (บริษัทเอกชนรับจ้างบริหารตลาดกลางดินแดง) ให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้ให้ ไม่นำมาทิ้งหน้าปล่องขยะของแฟลตที่ 51-53 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะติดตามผลการดำเนินงานการจัดการขยะและความสะอาด การลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมบานประตูปล่องขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะไหลออกมากองหน้าปล่องขยะและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการค้านำขยะมากองทิ้งเพิ่ม
 
 
นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงจัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดให้ โครงการเคหะชุมชนดินแดง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยและเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิทธิหน้าที่ที่มีต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด อาทิ การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น รวมถึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมอีกด้วย

“นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวดินแดงเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครบถ้วน รวมถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ” นายทวีพงษ์ กล่าวย้ำ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2567 เวลา : 18:22:11
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:36 pm