การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) กรณีผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ


วันนี้ (9 เมษายน 2566 ) เวลา 10.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งที่จะมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศรวม 15.84 ล้านคน รัฐบาลนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อให้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์นโยบาย “สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้รอยต่อ” กรมการขนส่งทางบกจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับบริการที่ดี นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินรถและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร เอกมัย และบรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งาน โดยตรวจประสิทธิภาพห้ามล้อให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด, ตรวจสภาพยาง, ตรวจตัวถังรถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย, ที่นั่งยึดติดต้องมีความมั่นคงแข็งแรง, เข็มขัดนิรภัยไม่ชำรุด, โคมไฟหน้าต้องติดและไม่แตกร้าว, รวมทั้ง ประตูฉุกเฉินต้องใช้การได้ หากพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือสั่ง “ห้ามใช้” รถคันดังกล่าวทันที รวมถึงตรวจความพร้อมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจสมุดประจำรถ ตรวจอุณหภูมิร่างกาย และความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานขับรถ ต้องพักผ่อนเพียงพอ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช้สารเสพติดและแสดงตัวตนในระบบ GPS พร้อมกำชับให้คนขับรถโดยสารสาธารณะต้องมีความพร้อมในการบริการและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด หากพบชั่วโมงการทำงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มแอลกอฮอล์ มีไข้ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

 
 
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เช่น สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, dlt_1584complain@hotmail.com Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: @1584dlt และ แอปพลิเคชัน DLT GPS เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ จนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี หากพบการกระทำความผิดร้ายแรง และเข้าข่ายเป็นภัยสังคมจะดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันที เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 เม.ย. 2567 เวลา : 17:34:59
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 6:21 pm