การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผู้ประกอบการเตรียมรถโดยสาร ให้เพียงพอกับการเดินทางของประชาชน ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถระหว่างเส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาว ที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ จำนวนมาก โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 คาดการณ์ว่าการเดินทางของประชาชน ด้วยขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน มีจำนวนกว่า 2.05 ล้านคน-เที่ยว โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลฯ กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย โดย “อุบัติเหตุ ต้องเป็น “ศูนย์” สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกกำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศให้ดำเนินการอำนวยความสะดวกประชาชน โดยจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอ กับความต้องการเดินทางของประชาชนและตรวจสอบให้มีความปลอดภัย ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร รถสาธารณะชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ จัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งด้านการรักษาความสะอาด การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในชานชาลาให้เพียงพอ รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรเข้า – ออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง และลดความหนาแน่นในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟ
 

 
ช่วงก่อนเทศกาล กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อม ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อตรวจความพร้อมของตัวรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนนำรถออกให้บริการตามแบบ Checklist เช่น ตัวรถ ต้องมีความสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงทั้งภายในและภายนอก มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ ตำแหน่งการติดตั้งที่นั่งต้องไม่กีดขวางประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถ ที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถ กำชับให้ผู้ประกอบการและคนขับรถต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ช่วงระหว่างเทศกาล ตรวจเข้มความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถแบบ 100% ตาม Checklist ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 123 แห่ง จุดจอด จำนวน 55 แห่ง จุดตรวจความปลอดภัย (Rest Area) จำนวน 13 จังหวัด 16 จุด และจุด Checking Point จำนวน 26 จังหวัด 27 จุด ทั้งก่อนให้บริการและระหว่างเส้นทางการเดินทางผ่านจุด Checking Point ทั่วประเทศ ตรวจสอบความเร็วสถานะการเดินทางของรถทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง และหากพบการกระทำผิดให้มีการพิจารณาลงโทษตามกฎหมายทันที พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถสาธารณะ

 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จัดตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 2567 จำนวน 104 จุดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและสายรอง โดยจุดบริการดังกล่าวจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก (บางพื้นที่) บริการนวดผ่อนคลาย บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และรายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ เป็นต้น ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการ “ฟรี” ไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรก ของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 2567
 

 
 
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเตือน!! ผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัดในการให้บริการประชาชน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษสูงสุดทุกราย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2567 เวลา : 14:46:38
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:47 pm