วิทยาศาสตร์
สกสว. เปิดเวทีกลาง ระดมเสียงสะท้อนความต้องการใช้งบ ววน. พัฒนาประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการปรับข้อมูลคำของบประมาณปี 2568 ให้คมชัดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น


 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความเห็น เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงานย่อยรายประเด็นด้านการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2567 และแนวทางการปรับปรุงคำของบประมาณแผนงานฯ ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2568 ให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสำหรับคนไทย การสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของภาคการเกษตร การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยมี รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2567

 
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า สกสว. ต้องการเห็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อประเทศ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนเชื่อมและวางแผนการทำงานไปด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งขึ้น ตลอดจนสร้างระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้แผนงานต่าง ๆ สอดคล้องและตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

 
“หน้าที่สำคัญของ สกสว. คือ การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างเหมาะสม โดยจุดเริ่มต้นจำเป็นต้องทราบความต้องการจากผู้ใช้ประโยชน์ และผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน มีกระบวนการจัดการความรู้ที่สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมลงไปตอบโจทย์ในแต่ละมิติ นอกจากนี้อาจจะต้องมีงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อปรับระบบนิเวศด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และมุ่งเน้นการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนออกแบบการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานสอดประสานกันเพื่อการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบสูงได้”

 
ขณะที่ รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กล่าวถึงภาพรวมการจัดทำแผนงานย่อยรายประเด็นด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2567 และคำของบประมาณแผนงานฯ ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2568 ว่า สกสว. มีการออกแบบแผนงานฯ ที่มองเป้าหมายการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์นโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยตัวอย่างแผนงานย่อยรายประเด็นฯ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ 1. การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสำหรับ คนไทย เช่น การผลักดันเครื่องมือแพทย์สู่ สปสช. ระบบสุขภาพดิจิทัล และจีโนมิกส์ 2. การสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของภาคการเกษตร กรณีตัวอย่าง ข้าวไทย 3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 4. การสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ โดย ววน. และ 5. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

 
ทั้งนี้ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. การจัดการความรู้โดยรวบรวมข้อมูลพร้อมใช้ประโยชน์และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. กลไกการเชื่อมโยง เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยประสานงานกลางหรือหน่วยขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ 3. การสร้างความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนาและปรับปรุงผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสินค้านวัตกรรมให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และสร้างความตระหนักหรือความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยและนวัตกรรม การผลักดันให้เกิดการรับรองมาตรฐาน 4. การถ่ายทอดและขยายผลเชิงพื้นที่ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง การผลิตสื่อหรือเผยแพร่ความรู้และการขับเคลื่อนเชิงสาธารณะ 5. การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ โดยสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเอกชนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 6. ระบบนิเวศด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เช่น ศึกษาและขับเคลื่อนพัฒนาแรงจูงใจด้านกฎระเบียบ การส่งเสริมกลไกหรือมาตรการให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ ปลดล็อคระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
สำหรับการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2567 สกสว. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ มาร่วมให้ความเห็น และเสนอแนวทางการปรับข้อมูลคำของบประมาณแผนงานฯ ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2568 ให้คมชัดขึ้นทั้งในส่วนของเป้าหมายการดำเนินงาน กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ รวมถึงการตั้งค่าเป้าหมายในการเชื่อมต่อการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างผลกระทบสูงให้กับประเทศ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2567 เวลา : 18:17:27
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 4:19 pm