ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต.ขยายเวลาให้ SINGHA นำส่งงบการเงินปี 53 ฉบับแก้ไขภายใน 2 ก.ค.


ก.ล.ต. ขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินประจำปี 2553 ฉบับแก้ไขให้บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) (“SINGHA”) ซึ่งครบกำหนดต้องนำส่งต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตามที่ SINGHA ขอมา

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ SINGHA แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 (SINGHA ส่งให้แก่ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555) เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับรายการซื้อเครื่องจักร และรายการบัญชีต่าง ๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร รวมทั้ง SINGHA ไม่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    โดยให้ SINGHA นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นั้น

ต่อมา SINGHA มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการนำส่งงบการดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  เนื่องจาก SINGHA อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานทางบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้ประกอบการตรวจสอบ  ก.ล.ต. พิจารณาแล้วจึงขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงินดังกล่าวตามที่ SINGHA ขอมา
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มิ.ย. 2555 เวลา : 17:17:25

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:00 am