ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สรรพากรคลอดมาตรการภาษีสำหรับผู้ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนควบสองตลาด


รายงานข่าวจากกรมสรรพากร แจ้งว่า เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 538) พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยให้สิทธิบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทจัดตั้งในต่างประเทศและมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือกที่จะให้ผู้จ่ายเงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปีก็ได้
 

ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้ คือ สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเงินปันผลที่จ่ายจากบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนักลงทุนไทยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเลือกเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าก็ได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะเดียวกันก็เป็นการดึงดูดให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วย เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน 2 ตลาดหลักทรัพย์ (Dual listing) ขึ้นไป จะได้รับประโยชน์จากการมีต้นทุนในการระดมทุนที่ต่ำลง เพราะมีฐานนักลงทุนมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มิ.ย. 2555 เวลา : 16:21:44

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 8:17 am