ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท. ผนึกหน่วยงานในตลาดทุน ส่งเสริมบทบาท CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรม CSR Club จัดงาน“CEO Forum: บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน” เพื่อให้ประธานกรรมการ  CEO และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ได้รับฟังแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปกำหนดนโยบายและปฏิบัติจริงในองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกฯ และรมว.คลัง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง  กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวสำคัญบริษัทจดทะเบียนไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป” โดยคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) ในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 2555 เวลา 8.30 – 12.00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมแจกแนวทางด้าน CSR 2 ฉบับที่จัดทำขึ้นใหม่ แก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ก่อนเผยแพร่ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและธุรกิจที่สนใจต่อไป
 

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งองค์กรธุรกิจต่าง ๆ มาโดยตลอด และท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นสำคัญ  ผู้บริหารสูงสุดในฐานะผู้นำองค์กรจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงในองค์กร รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  อันจะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสอดประสานเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการของธุรกิจ ประสบความสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

“สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน จัดงาน CEO Forum: บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน โดยเชิญประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมาร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายและปฏิบัติจริงในองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง  กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวสำคัญบริษัทจดทะเบียนไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป” โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย)ในฐานะผู้นำองค์กรที่สามารถพัฒนาองค์กร และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จนสามารถยืนหยัดเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 “นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติภายในองค์กร จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ: Guidelines for Social Responsibility ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ด้าน CSR และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้องค์กรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และชุดที่ 2 แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน: Guideline for SD Report ซึ่งเป็นคู่มือการจัดทำรายงานด้าน CSR และตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งจะแจกให้แก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นครั้งแรก” นายจรัมพรกล่าว

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านบรรษัทภิบาลที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนมาโดยตลอด ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดงาน CEO Forum: บทบาทของ CEO  ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานในตลาดทุน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญและมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการพัฒนางานด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียนนั้น ในปีนี้  ก.ล.ต. ได้ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จัดทำแบบสอบถามถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งทำให้ ก.ล.ต. และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมทราบถึงความรู้   ความเข้าใจ  ความสนใจ และความต้องการของบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนางานด้าน  CSR     ให้เกิดขึ้นในองค์กร  อันจะทำให้ ก.ล.ต และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมสามารถจัดทำแผนงานพัฒนา CSR ในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและตรงตามความต้องการของบริษัทจดทะเบียน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทเป็นอย่างดี

งาน “CEO Forum: บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน”  จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30  – 12.00 น.   ณ  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 0 2229 2604-9
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:40:21

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:09 am