ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.ปรับระบบรับDWผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ 30 ก.ค.เป็นต้นไป


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส่งหนังสือเวียนต่อบริษัทสมาชิก เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Listing) เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  โดยเปลี่ยนจากการกำหนดให้ยื่นคำขอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Listing) ซึ่งกำหนดให้เริ่มใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
         
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ E- Listing รวมทั้งแบบคำขอฯและหรือแบบคำขอส่วนเพิ่มฯฉบับที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
         
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการแจ้งผู้แทนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในเดือนมิถุนายน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการอบรมการใช้ระบบและกำหนดให้ทดสอบการใช้งานของระบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้จริง
        
 สำหรับการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้ DW ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายใน 2 วัน ทำการนับจากวันที่ประกาศสั่งรับ โดยตลาดหลักทรัพย์จะมี Email แจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอและบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกทราบภายในวันที่มีการประกาศนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ก.ค. 2555 เวลา : 12:44:06

05-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2024, 6:36 pm