ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไป 29 พ.ย.56


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2556 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดสมัยประชุมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 และ 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 พ.ย. 2556 เวลา : 13:42:24

05-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2024, 5:50 pm