ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โผรายชื่อ สปช. ด้านต่างๆ


โผรายชื่อบุคคล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก สปช.จากทั้งหมดจำนวน 173 คน


ด้านการเมือง

1 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 3 พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 4 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 5 นางตรึงใจ บูรณสมภพ 6 นายดำรง พิเดช 7 นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา 8 พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ 9 นายประสาร มฤคพิทักษ์ 10 พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ 11 นายชัย ชิดชอบ 12 พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก 13 นายไพบูลย์ นิติตะวัน 14 นายชูชัย ศุภวงศ์

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1 นายอุดม เฟื่องฟุ้ง 2 นายอนันตชัย คุณานันทกุล 3 พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 4 พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ 5 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ 6 รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 7. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ 8 นายวรรณชัย บุญบำรุง 9 นายวันชัย สอนสิริ 10 นายคำนูณ สิทธิสมาน 11 นายเสรี สุวรรณภานนท์ 12พล.อ.อ.มนัส รูปขจร 13 รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 14 นายจีระวัฒน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 2.นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 3.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช 4.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 5.นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย 6.พล.อ.ท.เจษฎา วิจารณ์

7.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ 8.นายพลเดช ปิ่นประทีป 9.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 10.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 11.นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ 12.นายศุภชัย ยาวะประภาษ 13.พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ

ด้านการศึกษา

1.อมรวิทช์ นาครทรรพ 2.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 3.พล.ท.พอพล มณีรินทร์ 4.นายกมล รอดคล้าย 5.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 6 นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 7.นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร 8.นางประภาภัทร นิยม 9 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 10.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 11.นายมีชัย วีระไวทยะ 12.นางทิชา ณ นคร 13.พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ 14. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ด้านการปกครองท้องถิ่น

1.นายวุฒิสาร ตันไชย 2.นายจรัส สุวรรณมาลา 3 นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ 4 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 5.พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย 6.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 7.นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง 8.นายอุดม ทุมโฆสิต 9.นายเชื้อ ฮั่นจินดา 10.นายสรณะ เทพเนาว์11. นายพงศ์โพยม วาศภูติ 12.นายสยุมพร ลิ่มไทย13.พล.ต.อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล

ด้านเศรษฐกิจ

1.นายสมชัย ฤชุพันธ์ 2.นายธวัชชัย ยงกิตติกุล 3.นายนรีวรรณ จินตกานนท์ 4.น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช 5.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 6.นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

7.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ 8.นายสายัณห์ จันทร์นิวาสวงศ์ 9.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 10.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 11.นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

12.นายกงกฤช หิรัญกิจ 13.นางอัญชลี ชวนิชย์ 14.นายมนู เลียวไพโรจน์ 15.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 16.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ด้านพลังงาน

1.นายทองฉัตร หงส์ลดารมย์ 2.นายคุรุจิต นาครทรรพ 3.นายมนูญ ศิริวรรณ 4.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 5.นายดุสิต เครืองาม 6.นายวิบูลย์ คูหิรัญ 7.นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 8.นายอลงค์กรณ์ พลบุตร 9.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 10.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช 11.พล.อ.ประสูติ รัศมีแพทย์ 12.นางสาวรสนา โตสิตตระกูล

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ 2.นางสาวทัศนา บุญทอง 3.นาวาอากาศเอกไพศาล จันทรพิทักษ์ 4.นายสุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ 5.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 6.นางพรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์ 7.นายบัณฑูร เศรษศิโรจน์ 8.นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 9.นายสุชาติ นาควงษ์ 10.นายสุวัช สิงหพันธุ์ 11.นายปราโมทย์ ไม้กลัด 12.นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ 13. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ด้านสังคม

1.นายกิตติภณ ทุ่งกลาง 2.นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี 3.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 4.พล.ต.เดชา ปุญญบาล 5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 6.นายวิทยา กุลสมบูรณ์ 7.นายวินัย ดะห์ลัน 8.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 9.นางริศินา ปวโรฬารวิทยา 10.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 11.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา

12.นายสังสิต พิริยะรังสรรค์ 13.น.ส.สารี อ๋องสมหวัง 14.นายสิระ เจนจาคะ 15.นายอำนาจ จินดาวัฒนะ 16.นางอุบล หลิมสกุล

ด้านสื่อสารมวลชน

1 พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร 2 พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ 3 นายมานิจ สุขสมจิตร 4 นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล 5 นางสุกัญญา สุดบรรทัด 6 นายพนา ทองมีอาคม 7 นางภัทรียา สุมะโน 8 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 9 นางเตือนใจ สินธุวณิก 10 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 11 นายนิพนธ์ นาคสมภพ 12 นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 13 นายจุมพล รอดคำดี 14 นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ด้านอื่นๆ

1. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ 2. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 3. นายเทียนฉาย กีระนันทน์4. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 5. นายปรีชา เถาทอง 6. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 7 พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก 8. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช 9 นางพรรณี จารุสมบัติ 10 นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ ต 11. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 12. พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์


บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ย. 2557 เวลา : 13:30:27

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:47 am