ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อําพน กิตติอำพน" เป็นประธานบอร์ดธปท.


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (6ก.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย  

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายอําพน กิตติอําพน ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ สืบแทน นายวีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และพ้นจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ นั้น เนื่องจาก นายอําพน กิตติอําพน ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และกระทรวงการคลังได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายอําพน กิตติอําพน ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ค. 2558 เวลา : 18:36:58

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:58 am