ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สศค.จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจการคุ้มครองเงินฝาก


 


นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะจัดงานสัมมนาวิชาการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองเงินฝาก และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ           ในเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก การกำกับดูแลสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
 
 
 
ให้แก่ประชาชนผู้ฝากเงิน สถาบันการเงิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินฝาก การขอสินเชื่อ และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเผยแพร่นโยบายสำคัญ ที่ สศค. มีส่วนสำคัญ ในการริเริ่ม เสนอแนะและผลักดัน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 การสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 วัน โดยในวันแรกจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินแล้ว ยังจะได้เน้นถึงการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่เยาวชน ภายใต้สัมมนาในหัวข้อ “โครงการการสร้างความรู้   ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก และการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน” โดยในช่วงแรกจะเป็น                การบรรยาย เรื่อง “สศค. กับการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน” โดย นายอมรศักดิ์ มาลา                  ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. และช่วงที่ 2 จะเป็น               การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน” เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 สำหรับในวันที่ 2 จะเป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 08.15 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการสัมมนาในวันนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในภาคเช้า จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “คุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการทางการเงิน และคุ้มครองข้อมูลเครดิต” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และนายวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมี นายอมรศักดิ์ มาลา สศค. เป็นผู้ดำเนินรายการ  ขณะที่ใน ภาคบ่ายจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และดำเนินรายการโดย นางสาวบุษราภรณ์ รัตนยศ สศค.

 สศค. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fpo.go.th

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 มี.ค. 2559 เวลา : 16:38:59

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 1:52 pm