ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน.เตรียมรางวัล20ลบ.จูงใจลดการใช้น้ำ


 นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการดินเกษตรและสื่อมวลชน

 

เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาปัญหาวิกฤติภัยแล้ง อาทิ การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ การออก Campaign ลดการใช้น้ำประปาคนชนบทและคนเมือง การให้รางวัลในจังหวัดที่มีการประหยัดน้ำในอัตราที่สูง และสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดราคาอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ำ ฯลฯ รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ถึงปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือ ผ่านช่องทาง Social Media เป็นต้น 


นายบวรฯ กล่าวขอบคุณที่แต่ละองค์กรมาแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งคนชนบทและคนเมืองประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เพื่อให้มีน้ำใช้และสามารถฟันฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกัน

สำหรับปีนี้ กปน. ได้ดำเนินโครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเตรียมรางวัลไว้ 20 ล้านบาท เพื่อให้แก่ผู้ใช้น้ำที่สามารถลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10% และไม่ต่ำกว่า 5 ลบ.ม. เปรียบเทียบเดือนเมษายน ต้องน้อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 โดยผู้ใช้น้ำจะได้ส่วนลดเป็นรางวัลในเดือนมิถุนายน มูลค่า 100 บาท สำหรับมาตรขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว และ 200 บาท สำหรับมาตรขนาด 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด
รูปภาพของ การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

บันทึกโดย : วันที่ : 09 มี.ค. 2559 เวลา : 20:17:07

02-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2024, 9:41 am