ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กลุ่ม BJC จะทำเทนเดอร์ฯ หุ้น BIGC ที่เหลือ 41.45% ราคาที่คาดจะซื้อ 250.26 บ./หุ้น


 


บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) แจ้งว่าตามที่บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัท สัมพันธ์เสมอ จำกัด ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในวันที่21มีนาคม2559 ส่งผลให้มีการถือหุ้นรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 483,077,600หุ้น คิดเป็นร้อยละ58.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการและคิดเป็นร้อยละ58.55ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
 
 
 
 

ในการนี้ บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดและบริษัท สัมพันธ์เสมอ จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย รวมจำนวน341,922,400หุ้น คิดเป็นร้อยละ41.45ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการและคิดเป็นร้อยละ41.45ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น

กลุ่มบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 41.45% ในบมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) ราคาที่คาดเสนอซื้ออยู่ที่ 250.26 บาท/หุ้น หลังจากที่เมื่อวันจันทร์กลุ่มบริษัทได้เข้าถือหุ้น BIGC แล้วจำนวน 58.55% โดยได้นำส่งแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ BIGC 
    
สำหรับราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาเสนอซื้อในอัตรา 252.88 บาท/หุ้น ซึ่งได้มีการปรับลดลงเท่ากับจำนวนเงินปันผลในอัตรา 2.62 บาท/หุ้น ที่ผู้ถือหุ้นของ BIGC จะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ BIGC โดยราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ที่ 250.26 บาท/หุ้น หรือเท่ากับประมาณ85,569ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะยื่นคำเสนอซื้อหุ้น BIGC อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 30 มี.ค.59
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มี.ค. 2559 เวลา : 09:57:56

27-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 1:07 pm