ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงร่างประกาศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อปชช.


 


ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อประชาชนของบริษัทจดทะเบียน (PO ของบริษัทจดทะเบียน)
         
การเสนอปรับปรุงร่างประกาศ PO ของบริษัทจดทะเบียนครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะตามที่กำหนด เช่น เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เป็นต้น
 
 
โดยบริษัทจดทะเบียนที่เข้าลักษณะดังกล่าวสามารถระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น PO ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยกระบวนการที่ ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอเสนอขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายใน 14 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) นอกจากนี้ จะมีต้นทุนที่ต่ำลงโดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing รวมทั้งไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำเอกสารคำขอและแบบ filing ด้วย
         
 ทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะจากสาธารณชนในช่วงการนำเสนอแนวคิดและหลักการในเดือนตุลาคม 2558 มาใช้ในการจัดทำร่างประกาศฉบับนี้ด้วย
          
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-9796 หรือทาง e-mail ที่corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 เม.ย. 2559 เวลา : 14:25:26

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:16 am