ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เตรียมคลอด 6 ฉบับ กม.ลูกพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 ใช้ในอีก 158 วัน


 


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  ชี้แจงการบังคับใช้  “พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559” เร่งยกร่างกฎหมายลูกรองรับอีก 6 ฉบับ อาทิ การกำหนดบริการย่อยในกิจการสปา ค่าธรรมเนียม กำหนดผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ เป็นต้น พร้อมทำประชาพิจารณ์เดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อใช้ยกเครื่องมาตรฐาน ความปลอดภัยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ในอีก 158 วัน           

            
บ่ายวันนี้ (22 เมษายน 2559)  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)  พร้อมด้วยนายแพทย์ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2559 หรือในอีก 158 วันข้างหน้า ในการตรวจสอบ ขึ้นทะเบียน ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วจำนวน  1,609 แห่ง และที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ ได้แก่ ประเภทกิจการสปา ซึ่งบริการเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้น้ำบำบัด นวดร่างกายเป็นหลัก และมีบริการอื่นเสริมอย่างน้อย 3 อย่าง ที่กำหนดเช่น การประคบหินร้อน การอบซาวน่า (Sauna) แอโรบิก ฟิตเนส เป็นต้น และประเภทนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล  ไม่ใช่การบำบัดรักษาโรค  
 
 
 

            
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  กล่าวต่อว่า ขณะนี้กรม สบส. ได้จัดทำร่างกฎกระทรวง ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.สถานประกอบการฯจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1) การกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. .... ซึ่งมี 10 รายการ เช่น บริการที่ใช้ความร้อนให้หลอดเลือดขยายตัว อาทิ การประคบหินร้อน การใช้ความเย็น การบริการผิวกาย ผิวหน้า โยคะ ฤาษีดัดตน การทำสมาธิ และโภชนาการ อาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ 2) การกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  3) การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  4) ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  5) ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... และ 6) การกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  โดยจะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฉบับ ในเดือนพฤษภาคม 2559  จากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้     ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ  และต่อไปนี้จะให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ในสังกัดของกรมฯทั้ง 12 เขต เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล คลินิก รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย

           
 ทางด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า กองสถานประกอบการฯ ได้เร่งจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อ คุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ และจะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล แข่งขันกับต่างประเทศได้ ดำเนินการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวไทย ล่าสุดในปี 2558 มีจำนวน 29   ล้านคน  จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเร่งเผยแพร่ชื่อเสียงและมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย ว่าเป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง  ไม่บริการทางเพศแอบแฝง  ล่าสุดในปี 2558 มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานรวม 1,609 แห่ง ประกอบด้วยสปา 509 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แห่ง และเพื่อเสริมความงาม 30 แห่ง หากพบผู้ใดมิได้รับใบอนุญาตแต่มีการดำเนินการ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยทันที ซึ่งมีอัตราโทษตั้งแต่จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18408 ,18411
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 15:39:09

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 3:22 am