ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร- รองผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด


 


ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหารและประธานสภาในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความความผิด และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่า ได้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว รวม 12 จังหวัด จำนวน 14 คดี ดังนี้ 

1. จังหวัดอุตรดิตถ์ : จำนวน 1 คดี
          
ร้องเรียนกล่าวหา (1) นางประกายแก้ว รัตนนาคะ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ (2) นายพรชัย เอื้อประเสริฐ เทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ (3) นางสาววสมลหรือญาณิศา เทียมถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (4) นายสมพงษ์ ยอดเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง (5) สิบเอกอำพล ม่วงชู ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (6) นายวรฤทธิ์ แก้วแสง นักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 7 (7) นายครรชิต ชำนาญ วิศวกรโยธา 6ว (8) นายดำรง บดีรัฐ นายช่างโยธา 5 (9) บริษัท วิวดอย จำกัด (10) นางสาวพชร จิวธนณิหรือจันทร์จิรา วิทิตปริวรรต กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวดอย จำกัด (11) หจก. กิจจาคอนซัลติ้ง-เอ็นจิเนียร์ (12) นายกิจจา วิศวกรนันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. กิจจาคอนซัลติ้งฯ ว่าสมยอมกันในการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเตาเผาศพระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น ให้กับวัดที่มีเมรุอยู่แล้ว จำนวน 8 วัด กำหนดราคากลางโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า
          (1) นางประกายแก้วฯ มีมูลความผิดฐานละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 73(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          (2) นายพรชัยฯ มีมูลความผิดทางอาญาตามมาตรา 11, 12(2) แห่งพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 
          (3) นางสาววสมลฯ และสิบเอกอำพลฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา 157(3) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
          (4) นายสมพงษ์ฯ และนายดำรงฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญาตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
          (5) นายสรฤทธิ์ฯ และนายครรชิตฯ มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา 11, 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 16:34:50

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 3:21 am