ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรธน.


 


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 66  มาตรา 21 หน้า ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียง แบ่งเป็น 9 ส่วน หมวดที่ 3 การควบคุมการออกเสียงและบทกำหนดโทษ
 
         
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559
          _____________
          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
          ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
          เป็นปีที่ 71 ในรัชกาลปัจจุบัน
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
          โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

 


LastUpdate 22/04/2559 17:38:00 โดย : Admin

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 8:16 am