ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'พล.อ.ประยุทธ์'ใช้อำนาจม.44ตั้ง 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 20/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระบุว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 12/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไป แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
          
ข้อ 1 ให้ข้าราชการ 4 รายที่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อโอนไปแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 1 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ 
(1) นายยุทธนา วิริยะกิตติ 
(2) นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
 (3) นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ 
(4) นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคสาม แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558
          
ข้อ 2 ให้ข้าราชการ 4 รายที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในตำแหน่งที่ว่างลงเพราะ เหตุตามข้อ 1 ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
          
(1) นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
         
 (2) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
          
(3) นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
          
(4) นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
         
 ข้อ 3 ให้ข้าราชการตามข้อ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งข้างต้นตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ เป็นต้นไป
          
ข้อ 4 ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตามข้อ 1 และข้อ 2 ของคำสั่งนี้ พ้นจากตำแหน่งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
          บทบัญญัติมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
          ข้อ 5 ในกรณีสมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เพื่อให้ข้าราชการตามคำสั่งนี้ดำรงตำแหน่งอื่นที่เหมาะสม ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนปกติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ข้อ 6 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
          หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

บันทึกโดย : วันที่ : 23 เม.ย. 2559 เวลา : 08:06:18

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 10:44 am