ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เกษตรฯฟื้นศก.ใต้ชงแผนขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐในเขต ส.ป.ก.


 


เกษตรฯ รุกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ ชงแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐในเขต ส.ป.ก. นำร่อง 9 ชนิดกลุ่มพืชอายุสั้นสร้างรายได้เร็วในพื้นที่ 21 จังหวัด พร้อมจัดประชุมหารือภาครัฐเอกชนร่วมถกแผนฯ

                   
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 21 จังหวัด 29 แปลง 9 ชนิดสินค้า โดยดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ภาคใต้ มีสินค้าเกษตรที่สำคัญ และน่าสนใจในการขับเคลื่อนงาน คือ สมุนไพร และพืชผัก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และใช้เป็นพืชเศรษฐกิจในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งขณะนี้ ส.ป.ก.ได้ทำงานร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการยกระดับพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของสินค้าสมุนไพร และพืชผัก ทางภาคใต้  

 
                   
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามโครงการฯที่ตั้งไว้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ “สินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว (Cash Crop)” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทำแผนการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ และเศรษฐกิจของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และแนวทางการดำเนินงานของประชารัฐต่อไป

                     
ด้านนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  เลขาธิการ ส.ป.ก. การสัมมนาครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ เกษตรกร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 60 ราย โดยใช้วิธีการ บรรยาย เสวนา ระดมความคิดเห็น  และสัมมนากลุ่ม ซึ่งมีวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกิจกรรม 4 ข้อหลัก คือ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เป้าหมาย และผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3) เพื่อกำหนดแผนและวางแนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 4) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 

บันทึกโดย : วันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 08:54:25

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:25 am