ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์2หมื่นลบ.วันที่12พ.ค.-31ส.ค.นี้


 


นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานเรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ดังนี้ กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคงและการได้รับการคุ้มครองเงินต้นของประชาชนรายย่อย และเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังซึ่งจะครบกำหนดอายุในปี 2559 โดยพันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้
 
 
 

รุ่นอายุ 5 ปี                อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได
ปีที่ 1    : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี
ปีที่ 2-3 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 4    : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 5    : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี                อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได
ปีที่ 1-5 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
ปีที่ 6-9 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 10  : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

วงเงินรวม    ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลาจำหน่าย    วันที่ 12 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559

วงเงินซื้อต่อราย    วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท /ราย /ธนาคาร

ธนาคารตัวแทนจำหน่าย    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
       
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยสามารถทำรายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรายย่อยให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตลอดเวลา โดยผู้มีสิทธิซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่

ธนาคารกรุงเทพฯ    www.bangkokbank.com/ibanking
ธนาคารกรุงไทยฯ    www.ktbnetbank.com
ธนาคารกสิกรไทยฯ    https://online.kasikornbankgroup.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ    www.scbeasy.com

ทั้งนี้ ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย
       
การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่
       
ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่ www.pdmo.go.th, www.bot.or.th, www.bangkokbank.com, www.ktb.co.th, www.scb.co.th, www.kasikornbank.com
       

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 09:51:29

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:48 am