ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เตรียมชงร่างพ.ร.บ.4ฉบับเสนอครม.พิจารณาเสนอสนช.


  เมื่อวานนี้ (25 เม.ย. 59) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง รองประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ปนช. เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้


 
 
ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ

1. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรี เสนอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และการพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัล

2. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรี เสนอ เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีการประเมินผล และมีการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ และความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

4. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ กทม. โดยหากในปีงบประมาณใด เงินที่สมทบ เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญฯไม่เพียงพอ กทม. สามารถจัดสรรเงินประมาณสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive) ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้เพื่อ เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจากการนำAMDD ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มประเทศสมาชิก

มติที่ประชุม ให้นำร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 4 ฉบับ และความตกลงอาเซียนฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน แล้วแจ้งข้อสังเกตของ ปนช. ให้คณะรัฐมนตรีและวิป สนช. ทราบต่อไป

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 13:35:56

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:02 am