ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.แจงระงับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อปท. เพื่อสนับสนุนวัดเป็นการชั่วคราว


 


รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีการระงับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อปท. เพื่อสนับสนุนวัดเป็นการชั่วคราว ในขณะที่อยู่ระหว่างออกระเบียบใหม่เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย้ำเจตนารมณ์เพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เงินไม่ถูกต้อง
 
 

วันนี้ (26เม.ย.59) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2087 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อนจนกว่า กระทรวงมหาดไทยจะได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 

 
 

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งได้มีข้อทักท้วงถึงการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งว่าเป็นโครงการที่ไม่ใช่ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัดยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า เจตนารมณ์ของหนังสือฉบับดังกล่าวนั้น มิได้เป็นการห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของวัดแต่อย่างใด ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายด้านการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนามาโดยตลอด อย่างไรก็ดีเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบว่า กระบวนการใช้จ่ายเงินในเรื่องดังกล่าวยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้นำเงินไปอุดหนุนวัดในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือวัดซึ่งเป็นผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนไปแล้วไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ หรือไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้บุคคลที่ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงมีความจำเป็นต้องระงับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว และในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย การตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งขณะนี้ระเบียบดังกล่าวกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคมนี้
 
 
เมื่อระเบียบมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้แจ้งให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไปทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ และมีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอความอนุเคราะห์นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบด้วยแล้ว


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 17:38:13

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:14 am